பிரம்ம ஞான சாரம்

பிரம்ம ஞான சாரம்

Regular price
Rs. 30.00
Sale price
Rs. 30.00
Unit price
per 

 

இந்த நூலில் பிரம்ம நிலையென்னும் இறைநிலை, உயிர்நிலை, காந்த ஆற்றல், அறிவுநிலை, மனநிலை, பஞ்ச தன்மாத்திரைகள் ஆகிய மறைபொருட்களை சுருக்கமாகவும், எளியமுறையிலும் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிரம்மஞானம் பெற்று அறிவின் முழுமைப்பேற்றை அடைய வேண்டும் என்ற வேட்பு உடைய அனைவருக்கும் அவ்வேட்பு நிறைவு இந்நூல் துணைபுரியும் என்பது திண்ணம்.